Knihovna Polabiny

Knihovní řád

Městský obvod Pardubice II | Rada městského obvodu Pardubice II
Chemiků 128, p.p. 41, 530 09 Pardubice

Knihovní řád knihovny městského obvodu Pardubice II

Rada městského obvodu Pardubice II tímto vydává Knihovní řád Knihovny městského obvodu Pardubice II – organizační složky městského obvodu bez právní subjektivity (dále jen knihovna), v souladu s ustanoveními § 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., v platném znění (knihovní zákon).

Čl. 1

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a14 knihovního zákona.

Čl. 2

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou
vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona, jsou to zejména:
   a) výpůjční služby
   b) meziknihovní služby
   c) informační služby
   d) dle možností poskytuje kopírovací služby
   e) elektronické služby

Čl. 3

Knihovna je oprávněna účtovat příslušné poplatky (registrační, manipulační, sankční apod.) v souladu s ceníkem, který tvoří přílohu tohoto knihovního řádu.

Čl. 4

Uživatelem knihovny se stane každá fyzická osoba na základě

- vydání čtenářského průkazu Knihovnou městského obvodu Pardubice II pouze pro knihovnické služby v knihovně městského obvodu

nebo

- vydání společného čtenářského průkazu kteroukoliv knihovnou ve městě Pardubice včetně Krajské knihovny v Pardubicích.

Průkazy se vydávají dle vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele; čtenářský průkaz se vystavuje na dobu jednoho roku ode dne registrace, jeho platnost se každoročně obnovuje za registrační poplatek uvedený v ceníku; za čtenářský průkaz ručí uživatel, který je také povinen nahlásit knihovně veškeré změny osobních údajů včetně ztráty nebo odcizení čtenářského průkazu; bez čtenářského průkazu není možno výpůjčku uskutečnit; přístup ke knihovnímu fondu za účelem výpůjčky mají pouze držitelé čtenářského průkazu, při využívání společného čtenářského průkazu se dokládá i potvrzení o zaplacení poplatku; děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Společný čtenářský průkaz opravňuje uživatele k výpůjčce a vrácení v kterékoli knihovně v Pardubicích včetně Krajské knihovny v Pardubicích.

Osobní údaje uživatelů služeb knihovny budou zpracovávány podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění. Se zpracováním osobních údajů dává uživatel souhlas při žádosti o vydání čtenářského průkazu.

Čl. 5

Uživatelé knihovních služeb jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka, jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid.
Jestliže uživatel nebude dodržovat příslušná opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat knihovníkovi, případně na městský obvod.

Čl. 6

Uživatel je povinen při používání výpočetní techniky v knihovně používat pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
Uživateli je zakázáno kopírovat, distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
Uživatel nese plnou zodpovědnost za škody, které by knihovně vznikly neodbornou manipulací s výpočetní technikou a programovým vybavením včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
Využívání veřejného internetu je upřesněno v provozním řádu veřejného internetu, který je součástí knihovního řádu /příloha č. 1/

Čl. 7

Uživatelům se půjčují knihy, časopisy, případně jiné knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb po předložení čtenářského průkazu a společného čtenářského průkazu.

Čl. 8

O způsobu zapůjčení knihy, časopisu, případně jiného dokumentu rozhoduje knihovník.

Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

Uživatel si může vyhledat dokument sám ve volných výběrech knihovny nebo požádat o pomoc knihovníka.

Před převzetím výpůjčky si uživatel ve vlastním zájmu prohlédne stav a případné závady ihned ohlásí knihovníkovi, jinak odpovídá za každou závadu, která bude zjištěna při vrácení.

Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu případně o zapůjčení dokumentu v rámci meziknihovní výpůjční služby. Jakmile bude dokument k dispozici, uvědomí knihovna žadatele o této skutečnosti.

Pro půjčování z knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věci.

Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

Čl. 9

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc u knih a 14 dnů u časopisů. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna náklady právního zastoupení.

Čl. 10

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Náhrady za poškození vypůjčeného dokumentu se řídí dle platného ceníku poplatků /příloha č. 2/.
Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 11

Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

Čl. 12

Vymáhání nevrácených výpůjček:
Knihovna vymáhá upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis) následuje vymáhání právní cestou.

Ztráta čtenářského průkazu uživatele:
Za  manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje sankční poplatek.

Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku /zákon č.89/2012 Sb./ § 2951, odst. 1, kde se stanoví:  „Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.“

Čl. 13

Knihovní řád Knihovny městského obvodu Pardubice II byl schválen Radou městského obvodu Pardubice II dne 11. 10. 2017/usnesením č. 588. Účinnosti nabývá knihovní řád dnem 12. 10. 2017. Tímto dnem pozbývá platnosti knihovní řád ze dne 21. 5. 2014 včetně přílohy č. 1. a č. 2 v platném znění.


Provozní řád veřejného internetu

Příloha č. 1 ke Knihovnímu řádu Knihovny MO Pardubice II ze dne 11. 10. 2017 

Veřejný přístup k internetu v Městském obvodě Pardubice II je umožněn občanům v internetové stanici umístěné v Knihovně městského obvodu, ul. Družby 334 (dále jen knihovna). K užívání internetové stanice je vydán tento provozní řád.

1. Knihovna městského obvodu poskytuje přístup k internetu v provozních hodinách.
2. Uživatel internetové stanice je povinen před použitím internetové stanice předložit občanský, příp. čtenářský průkaz. Osoby mladší 18 let mohou využívat internet pod dohledem knihovnice.
3. K využití internetu se předpokládá zvládání základních prácí na počítači a základních principů práce s internetem. Používá se pouze instalovaný software, není dovoleno nahrávat jakékoli vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu.
4. Informace získané při práci si mohou uživatelé vytisknout /max. 20 stran/ za úhradu dle ceníku.
5. Uživatel je povinen dbát pokynů zaměstnance knihovny a dodržovat jak tento provozní řád, tak provozní řád knihovny. V případě porušení provozních řádů nebude přístup k internetu umožněn, uživatel může být z knihovny vykázán.
6. Dospělým uživatelům je dána možnost zamluvit si místo, resp. dobu na přístup k internetu, maximálně však na 2 hodiny. Doba prodlení je maximálně 5 minut, poté propadá nárok na dohodnutý čas. Dohodu je možné provést telefonicky na telefonním čísle 466952135.
7. Uživatel je povinen se před zahájením práce s internetem seznámit s provozním řádem internetové stanice, čímž současně dává souhlas s dohledem nad aktivitami na zařízení výpočetní techniky a zavazuje se dodržovat pokyny zaměstnance knihovny.

Nahoru